Info

INFO - Praktiske informationer

 

Registrering ved ankomst

 • Henvend dig til Teknisk Informations Center i OGFs klubhus
 • Forevis kvittering fra Ultimate Sport. Du får udleveret:
 • Startnr. (2 stk. til bryst og ryg)
 • Lår nr. til lange løb udleveres i Callroom
 • Bagagepose
 • "Technical manual & program", med opdateret tidsskema, deltageroversigt samt startlister

 

 

Hvor sker hvad på stadion?

 

 • Alle konkurrencer finder sted på Odense Atletik Stadion eller i kastegården ved siden af Stadion.
 • 10 km kapgang finder sted på Langesøstien, en asfalteret bred sti bag Stadion. Se på kortene over Stadion området med mere information.

 

Officials

 • Event ansvarlig: Mørkegrønne t-shirts
 • Medicinsk bistand: Røde t-shirts
 • Officials: Lime t-shirts

 

Indmarch

 • Landeskilte bærere - flaghejsning .....

 

 

Omklædning

 • Omklædningsrum i Hal 2 (W - M) + omklædningsrum under Tribunen (W - M) + omklædning i Cricket klubbens bygning

 

Hvor kan der varmes op?

 • Thorvald Ellegaard Arena - Odense
 • Cricketbane bag Atletikstadion
 • Langesøstien

 

Kontrol af redskaber

 • Under Tribunen mod vest

 

 

Adgang til Stadion, Atletikbanen

 • Kun for deltagere med startnr.

 

 

Callroom for løbere

 • Kun adgang til stadion/ konkurrenceområdet efter udkald via Callroom-teltet ved den vestlige side af tribunen

 

Callroom for tekniske øvelser

 • Kun adgang til stadion/ konkurrenceområdet efter udkald via Callroom-teltet ved den vestlige side af tribunen

 

Callroom for kapgang 10 km landevej

 • Callroom er ved startstedet
 • Mødetid 15 min før start (kl. 8:45)

 

 

Speakere

Under stævnet vil de 3 speakere kommentere for deltagere og tilskuere på dansk og engelsk. Speakerne er placeret i speakerkontor øverst i tribunens østlige side.

 

 

 

Præmieoverrækkelse bag Tribunen

 • Speak på dansk og engelsk
 • Afspilning af fanfare
 • Overrækkelse af medaljer, 30 - 60 minutter efter hver enkelt konkurrences afslutning

 

Anti Doping Danmark

 • Lokale i Odense Idrætspark Hal 2

 

Presse akkreditering

 • Kun adgang på konkurrenceområdet for journalister og fotografer med tilladelse fra arrangøren Odense Atletik/OGF

 

 

Medicinsk bistand

 • Den medicinske bistand bliver ydet af 12. semesters medicinstuderende eller læger.
 • Vi er til stede i alle stævnets ”åbne timer” under tribunen eller på konkurrence-området og bærer røde t-shirts.
 • Der findes to hjertestartere på stadion, én i entréen ved kantinen og én under tribunen.

 

 

Betaling

 • Bemærk venligst, at betaling skal foretages kontant med DKR., fysioterapi, kantine, ishus, t-shirts mv.

 

Fysioterapi

 • Professionel fysioterapi består af fysioterapeutisk undersøgelse med faglig vurdering og behandling. Behandlingstid 30 min.
 • Tidsbestilling via ophængte lister ved indgangen.
 • Åbent fredag og lørdag: kl. 9.00 -16.00, søndag: kl. 9.00 - 12.00.
 • Pris: 200 DKR. pr. behandling
 • Sted: Underetagen i Klubhuset, i bagerste træningsrum. Indgang fra Stadionside.

 

Kantineforhold

 • OGFs klubhus
 • Åbningstid: kl. 8.30 - 16.30

 

Ishus

 • Bag Tribunen mod øst

 

 

INFO - Practical information

 

Registration at your arrival

 • Contact Tecnical Information Center in the OGF Club House
 • Please show your receipt from Ultimate Sports. You will be supplied with:
 • 2 Starting numbers ( Chest + back)
 • Hip numbers for long distance runners will be issued in the Callroom
 • Luggage bag
 • "Technical manual & program", with updated timetable, registered athletes and starting lists

 

What´s happening where in the Stadium?

 

 • All events will take place at Odense Atletikstadion or the throw area next to the stadium.
 • 10km Walk will take place on the Langesøstien, an asphalted broad path behind the Stadium. See the maps on the Stadium for more information.

 

Officials

 • Event responsible: Dark green t-shirts
 • Medical Service: Red t-shirts
 • Officials: Lime t-shirts

 

The Entry

 • Carriering the country board - hoisting the flag .....

 

Changing rooms

 • Changing rooms in Hall 2 (W - M) + changing rooms under the Stand (W - M) + changing rooms in the Cricket Club House

 

Where to warm up?

 • Thorvald Ellegaard Arena - Odense
 • Cricket area behind the Stadium
 • Langesøstien - an asphalted broad path

 

Control of equipment

 • Under the Stand towards West

 

 

Admission to the Stadium, the competion area

 • Only for competitors with starting number

 

 

Callroom for runners

 • Only admission to the competition area after calling through the Callroom-tent which is placed at the western side of the Stand

 

Callroom for tecnical events

 • Only admission to the competition area after calling through the Callroom-tent which is placed at the western side of the Stand

 

Callroom 10 km Road walk

 • Callroom at the starting line
 • Please appear 15 minutes before start (8:45 AM)

 

Announcers

During the event the 3 announcers will provide commentary for competitors and the audience in danish and english.

The announcers are placed in the announcers office at the top of the easter side of the Stand.

 

Medal ceremony behind the Stand

 • Announcement in danish and in english
 • Playing fanfare
 • Distributions of medals, 30 - 60 minutes after end of each competition

 

Anti Doping Danmark

 • Room in the Odense Idrætspark Hall 2

 

Press Credentials

 • Only admittance to the competition area for journalists and photographer with permission from the organizer Odense Atletik/OGF

 

Medical service

 • The medical service is performed by 12th semester medical students or doctors.
 • You’ll find us under the stands or at the track and field area wearing red t-shirts.
 • An automated external defibrillator (AED) can be found both in the hall just before the cafeteria and under the stands and the emergency telephone number is 112.

 

Payment

 • Please notice, payment has to be cash in DKR., physiotherapist, cafeteria, ice-cream shop, T-shirts etc.

 

Physiotherapy

 • Professional physiotherapy consists of physiotherapeutic examination with special evaluation and treatment. Duration of treatment 30 min.
 • Booking list at the entrance.
 • Opening hours Friday and Saturday 9.00 am - 4 pm, Sunday 9.00 am - 12.00 am.
 • Price: DKR 200,00 per treatment.
 • You’ll find us in the Lower floor in the Club House. Entrance from the Stadiumside.

 

 

Cafeteria

 • In the Club House
 • Opening hours: 8.30 AM - 4.30 PM

 

Ice-cream and snack kiosk

 • Behind the Stand towards East

 

 

© 2015